หน้าแรก

ขาย/จำหน่าย ต้นกล้าหน้าวัว สายพันธุ์ฮอลแลนด์ หลายสายพันธุ์ ราคาถูก สนใจติดต่อ

โทร.085-413-0391 (คุณเล็ก)


การปลูกหน้าวัวเป็นการค้าในปัจจุบัน นิยมใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากจะมีความแข้งแรง เติบโตสม่ำเสมอ และปลอดโรคมากกว่าต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีอื่น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมสั่งซื้อหัวพันธุ์ขนาด 8 - 10 ซม. มาปลูก วิธีการที่เหมาะสมเมื่อเกษตรกรได้ต้นพันธุ์มาแล้ว ควรปลูกต้นพันธุ์ในกระถางขนาด 4 นิ้ว นำไปเลี้ยงในโรงเรือนที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม ความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติเล็กน้อย ไม่ควรเกิน 10,000 ลักซ์ ความชื้นสัมพัทธ์ 70 - 80 % หากต้นพันธุ์มีใบที่เสียหาย ให้ตัดเฉพาะส่วนที่เสียหายออกไป 

ในระยะที่ต้นพันธุ์มีขนาดเล็กจะต้องรักษาใบของหน้าวัวไว้กับต้นให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้หน้าวัวเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น การวางกระถางปลูกควรวางในระยะที่ปลายพุ่มใบหน้าวัวแต่ละต้นอยู่ชิดกัน แต่ต้องไม่ซ้อนกัน และเมื่อต้นหน้าวัวเติบโตขึ้นพุ่มใบหน้าวัวเริ่มซ้อนกันก็ขยับกระถางให้ระยะห่างพุ่มใบชิดกันเช่นเดิม ระยะการวางกระถางก็จะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดการเติบโตของต้นหน้าวัว เมื่อต้นหน้าวัวโตได้ประมาณ 20 - 25 ซม. หรือมีรากเต็มแน่นในกระถางแล้วก็ย้ายปลูกลงในกระถางใหม่ ขนาดใหญ่ขึ้น หรือย้ายปลูกลงแปลงก็ได้ตามความต้องการของผู้ปลูก